ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 na terenie
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
i Przedszkole w Koniemłotach

obowiązujące od 1 września 2020 r zgodne zaleceniami wskazanymi

w przedmiotowych wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa

uwzględniające specyfikę placówki.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pozycja 1394)

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, pomocy dydaktycznych oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, laptopy – po każdym użyciu ) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Obowiązki nauczycieli:

 • Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie ZPO PSP im. Tadeusza Kościuszki i P w Koniemłotach dostępnymi na stronie internetowej szkoły.

2. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1- co jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły oświadczenia, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. Są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej.

7. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły.

8. Zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem lub przebywania na kwarantannie bliskich członków rodziny ucznia.

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.00 – 15:00.

2. W czasie dojazdu do szkoły w autobusach szkolnych uczniowie oraz opiekunowie

3. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa.

4. Uczniowie na teren szkoły i do szatni obowiązkowo wchodzą w maseczkach.

5. Przydział szatni przedstawia się następująco:

 • Pierwszy boks szatni na dole młodsza grupa przedszkolaków,
 • Drugi boks szatni na dole klasa ,,0”,
 • Trzeci boks klasy I-II
 • Czwarty boks klasy III-IV
 • Szatnia wychowania fizycznego (chłopcy) klasy V-VI
 • Szatnia wychowania fizycznego (dziewcząt) klasy VII-VIII

6. Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce.

7. Ustala się następujące godziny lekcyjne oraz godziny wydawania posiłków:

SZKOŁA

1. 8.00-8.45

2. 8.50- 9.35

3. 9.40-10.25- Obiad I grupa klasy I-III

4. 10.40-11.25- Obiad II grupa klasy IV-VIII

5. 11.40- 12.25

6. 12.35- 13.20

7. 13.30-14.15

PRZESZKOLE

1. 8.30 Śniadanie zerówka

2. 9.00 Śniadanie grupa młodsza

3. 12.00 Obiad grupa młodsza

4. 12.30 Obiad zerówka

5 13.45 Podwieczorek

8. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.

9. Po każdych zajęciach z użyciem klawiatury w sali komputerowej dokonuje się regularnej dezynfekcji biurek i klawiatur.

10. Uczeń może tylko i wyłącznie korzystać ze swoich podręczników, pomocy oraz przyborów.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

13. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposazonego
w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki, fartuch ochronny zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia.

2. Pracownik zostaje z dzieckiem utrzymując bezpieczną odległość min.2 m. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3. Dyrektor lub wskazana przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/prawnego opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Epidemiologiczną.

5.Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

6. Dziecko izolowanego dziecka rodzice odbierają ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenie koronawirusem lub choroby COVID-19, zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonej sali, dyrektor kieruje do pomocy osobę zabezpieczoną w maseczkę, rękawiczki i zawiadamia odpowiednie służby (Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, organ prowadzący).

8. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i zdezynfekowania obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

9. Dyrektor lub wyznaczona osoba sporządza listę osób, z którymi kontakt miała osoba podejrzewana o zakażenie, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

10. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji SANEPID podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie Placówki zakażenia.

11. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w Placówce. Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i Powiatowa SANEPID celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Staszowie tel: (15)864 27 86

lub 603 116 066

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie: (15) 864 32 63

31-08-2020, Marzena Szczypkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.