ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI I PRZEDSZKOLE W KONIEMŁOTACH

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Koniemłotach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Koniemłotach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola w Koniemłotach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zpokoniemloty.staszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Koniemłotach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 6 maja 2020 roku.

Dyrektor ZPO w Koniemłotach

Teresa Skuza

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Koniemłotach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) otwarcie przedszkola jest przedwczesne.

Z uwagi na konieczność przygotowania jednostki do spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej czasowe zawieszenie zajęć w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r. jest niezbędne.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie ww. zarządzenia jest zasadne.

08-05-2020, Marzena Szczypkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.