ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

AKTYWNA SOBOTA


INNOWACJA PEDAGOGICZNA


„AKTYWNA SOBOTA”INNOWACJA O CHARAKTERZE MIESZANYM


AUTORZY: mgr ANNA KĄSEK

mgr WOJCIECH MISIAKKoniemłoty 2022 r.

Nazwa szkoły:

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

i Przedszkole w Koniemłotach

Autorzy:

mgr ANNA KĄSEK

mgr Wojciech Misiak

Temat: „AKTYWNA SOBOTA”.

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj innowacji: mieszana - organizacyjno-programowa

Data wprowadzenia: 28 WRZEŚNIA 2022

Data zakończenia: 23 CZERWCA 2023

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18,art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas I- VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w raz w miesiącu w wybraną sobotę. Informacja

o terminach oraz dyscyplinach będzie wcześniej podana do wiadomości uczniów na stronie internetowej szkoły.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei aktywnego spędzania czasu wolnego. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do propagowania zdrowego stylu życia.


Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „ATYWNA SOBOTA”, jest naszą odpowiedzią na zmniejszenie aktywności ruchowej wśród dzieci w okresie zdalnego nauczania, a także wyjście naprzeciw kształtowania właściwych postaw pro- zdrowotnych.

Opis innowacji:

I Wstęp

Główną ideą wprowadzenia innowacji było motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego oraz wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego. Integracja zespołu szkolnego, pomoc i kształtowanie zasad fair- play.

II. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów.

W ramach innowacji prowadzone będą zawody sportowe z różnorodnych dyscyplin sportowych. Celem ich jest zachęcanie do prowadzenia aktywności fizycznej w czasie wolnym.

Wzięcie udziału w projekcie skutkuje dodatkowymi ocenami z wychowania fizycznego za aktywność.

Nagrody:

- nagrody indywidualne lub drużynowe w zależności od dyscypliny sportowej (medale)

III. Cele innowacji

Cel główny: Zaszczepienie potrzeby aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Cele szczegółowe:

Zwiększenie świadomości o potrzebie aktywności fizycznej.

Integracja uczniów

Wspieranie wszechstronnego rozwoju

Podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mniej sprawnych

Wyrobienie u uczniów potrzeby aktywnego wypoczynku

Zwiększenie poczucia własnej wartości u uczniów mniej sprawnych

Harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu

Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej

Poszukiwanie barier własnych możliwości – potrzeba samodoskonalenia

Rozwijanie kompetencji matematycznych - Współpraca międzyprzedmiotowa z nauczycielem matematyki i informatyki

Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

IV. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:

Zdobywają wiedzę i podnoszą sprawność fizyczną w sposób kreatywny

Wykorzystują możliwości jakie dają urządzenia multimedialne i aplikacje zdrowotne

Kształtują radość z wygranej oraz godzenie się z porażką

Uczą się sposobu na aktywne życie

Nauczyciel:

Organizuje system współzawodnictwa

Przygotowuje trofea

Dba o bezpieczeństwo oraz właściwy przebieg zawodów

Promuje sukcesy uczniów

Wykorzystuje technologie multimedialne

Jest czynnym współuczestnikiem projektu

V. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

- rozmowy z rodzicami.

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VI. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

Rozwój sprawności fizycznej.

Zaangażowanie i współdziałanie w zespole klasowym.

Ukierunkowanie na zdrowy styl życia.

Wpływ na pracę szkoły:

Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacyjnych metod pracy z uczniem.

Integracja uczniów

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

HARMONOGRAM INNOWACJI AKTYWNA SOBOTA

L. p.

DATA WYDARZENIA SPORTOWEGO

DYSCYPLINA

UWAGI

1.

10.IX.2022

Piłka nożna

2.

29.X.2022

Badminton

3.

19.XI.2022

Koszykówka

4.

10.XII.2022

Piłka ręczna

5.

21.I.2023

Tenis stołowy

6.

25.II.2023

Unihokej

7.

18.III.2023

Piłka siatkowa

8.

22.IV.2023

Turniej gier i zabaw

9.

27.V.2023

Indywidualne zawody L.A.

10.

07.VI.2023

Piłka nożna
19-05-2023, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.