ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Deklaracja Dostępności 2023

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach .

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie znajdują się dokumenty zamieszczone jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Sobiegraj, marzena.szczypkowska@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158667181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach, Staszowska 7, 28-200 Staszów

1.W budynku znajduje się 5 wejść.

2. Na zewnątrz jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

3. Na zewnątrz jest platforma. Brak pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach .

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie znajdują się dokumenty zamieszczone jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23.

23-03-2023, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.