ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

,,Taniec uczy i bawi"

Innowacja pedagogiczna

"Taniec uczy i bawi"

Autor innowacji: mgr Anna Lasota

Innowacja realizowana będzie w Publicznym Przedszkolu w Koniemłotach.

Innowacją zostaną objęte dzieci 5, 6 - letnie z oddziału Biedronki.

Planowany termin realizacji innowacji: 01.09.2022 r. – 31.05.2023 r.

Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu po 0,5 godziny poza zajęciami obowiązkowymi.

CELE INNOWACJI:

 • Obcowanie dzieci z muzyką i tańcem,

 • Poznanie kultury i obyczajów różnych regionów ojczyzny,

 • Kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,

 • Wprowadzenie elementu odprężenia, wyzwolenia z napięć poprzez ruch z muzyką,

 • Możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji,

 • Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez odkrywanie ich talentu i kreatywność myślenia,

 • Nabywanie przez dzieci umiejętności tańca grupowego i improwizacji ruchowej.

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i postaw twórczych.

 • Wspieranie uzdolnień dzieci i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

 • Kształcenie umiejętności poczucia rytmu, koordynacji ruchowej
  i swobody ruchów.

 • Wychowanie i kształtowanie postaw i nawyków dzieci takich jak odpowiedzialności za siebie i innych, panowanie nad emocjami, przełamywanie własnej nieśmiałości, poczucie własnej wartości bez konieczności rywalizacji.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej.

 • Kształtowanie postawy społecznej dążenia do osiągania wspólnych celów.

 • Kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich umiejętności, pokonywanie nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się przed publicznością.

 • Nabywanie przez przedszkolaków umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych.

 • Wyzwalanie radości z uczestniczenia w zajęciach tanecznych.


ZAKRES TREŚCI EDUKACYJNYCH

 • Różnorodne ćwiczenia muzyczno – ruchowe uwrażliwiające na dynamikę, rytm, tempo i nastrój muzyczny.

 • Spontaniczna improwizacja na zadany temat do muzyki rozrywkowej.

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach tanecznych.

 • W kręgu polskich tańców narodowych oraz ludowych – polski folklor.

 • Nauka i doskonalenie polskich tańców narodowych.

 • Poznanie podstawowych kroków: poloneza, polki, krakowiaka, kujawiaka.

 • Tworzenie układów tanecznych i choreograficznych.

 • Ćwiczenia kształcące świadomy ruch.

 • Technika ruchu – korekta postawy dzieci, przyswajanie nawyku estetycznego poruszania się, rozwijanie sprawności ruchowej – ćwiczenia przy muzyce.

 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez stosowanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (tworzenie koła, kółek, szeregu, rzędu, marsz ze zmianą kierunku).

 • Zapoznanie z tańcami narodowymi: „Polonez”, „Krakowiak”, „ Polka”.

 • Zapoznanie z tańcami regionalnymi: „Kujawiak - Czerwone Jabłuszko”, „Lasowiak”, „Trojak”. taniec śląski „Grozik”, „ Koziorajka”,

 • Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych: podskoki, cwał, przytupy, podskoki w obrotach...

PRZEWIDYWANE EFEKTY I OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW INNOWACJI.

Dzieci dzięki realizacji założeń i treści przedstawionych w tej innowacji pedagogicznej:

 • Mają zamiłowanie do muzyki, tańca.

 • Rozwinęły poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę i ogólne umuzykalnienie.

 • Udoskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową.

 • Chcą kształcić swoje zdolności i zamiłowania.

 • Chcą i umieją publicznie prezentować swoje osiągnięcia.

 • Taniec wykształcił u nich świadomość własnego ciała.

 • Usprawniły całe ciało.

 • Potrafią działać zespołowo.

 • Wykształciły orientację w przestrzeni.

 • Miały możliwość przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Ocenie podlegają: inwencja własna dzieci, pomysłowość, aktywność, zachowanie, respektowanie zasad zabaw rytmiczno - tanecznych. Na zajęciach dokonuje się słownej oceny dzieci – ocena kształtująca i motywująca.

Przedszkolaki prezentują zdobyte umiejętności taneczne podczas uroczystości przedszkolnych swoim młodszym i starszym kolegom, pracownikom przedszkola, zaproszonym gościom, rodzicom, dziadkom, uczniom szkoły podstawowej
oraz społeczności lokalnej podczas imprez środowiskowych.

EWALUACJA PROGRAMU

W jakim stopniu osiągnięte zostały cele innowacji, zamierzam sprawdzić poprzez:

 • obserwację uczestników zajęć i ich postępów,

 • występy muzyczno – taneczne dzieci, pokaz wybranych tańców narodowych, ludowych podczas uroczystości przedszkolnych oraz imprez środowiskowych.

 • zamieszczanie na gazetce oraz stronie internetowej przedszkola wytworów dzieci
  i zdjęć z prowadzonych zajęć.26-10-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.